Obecně závazná vyhláška obce Kadov 2/2009

Autor: redakce <admin(at)server.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 05. 08. 2009OBEC Kadov Obecně závazná vyhláška obce Kadovč. 2/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nebytném k zajištění veřejného pořádku  

Zastupitelstvo obce Kadov se na svém zasedání dne 24.7.2009 usnesením č.38/2009 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b), § 84 ods. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 Čl. 1 Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků 

(1)   Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, lze provozovat pouze v době od 10.00 do 3.00 hodin.

 Čl.2Oznamovací povinnost 

Pořadatel podniku uvedeného v odst. 1 je povinen oznámit nejméně 3 dny před jeho konáním Obecnímu úřadu Kadov:

 

a)      jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a adresu bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu pořadatele; je-li pořadatelem právnická osoba, název či obchodní firmu, sídlo a označení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

b)      označení druhu podniku (opakujících se podniků), dobu a místo konání včetně údaje o jeho počátku a ukončení,

c)      předpokládaný počet účastníků tohoto podniku,

d)      počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení,

e)      údaje o osobě pověřené pořadatelem podniku k osobní spolupráci s orgány veřejné moci, pokud pořadatel podniku tuto osobu určí,

f)        údaje o osobách, které poskytly k užívání pozemek nebo stavbu, kde se má podnik konat,

g)      lhůtu, ve které zajistí úklid místa podniku, a způsob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou určena a zřízena pro pořádání uvedených podniků,

h)      způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při pořádání akce¹’

i)        způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany ²’

  Čl. 3Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

  
 
  

¹’ - § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

²’ – zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; obecně závazná vyhláška obce vydaná na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona o požární ochraně; nařízení kraje vydané na základě § 27 odst. 2 písm. b) bod 5. zákona o požární ochraně.