Obecně závazná vyhláška obce Kadov č.1/2009

Autor: redakce <admin(at)server.cz>, Téma: Obecní úřad, Vydáno dne: 08. 07. 2009Obecně závazná vyhláška obce Kadov

č. 1/2009

 

o místních poplatcích

 Zastupitelstvo obce Kadov vydává dne 26.6.2009 podle  ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d)  a § 84 odst. 2 písm. h)  zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).  

ČÁST  PRVNÍ

Základní ustanovení

Čl. 1 Obec Kadov zavádí a  vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky): a)      poplatek za lázeňský nebo rekreační pobytb)      poplatek za užívání veřejného prostranství Správu poplatků vykonává Úřad obce Kadov (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech poplatků postupuje podle zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.    ČÁST  DRUHÁ

Hlava I

  

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 1

Předmět poplatku Předmětem poplatku je přechodný pobyt za úplatu v lázeňských místech a místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace.  
 

Čl. 2

Poplatník Poplatek platí fyzická osoba, která přechodně a za úplatu v místě uvedeném v čl. 1 pobývá za účelem léčení nebo rekreace.    
 

Čl. 3

Plátce Poplatek ve stanovené výši vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla, tato osoba za poplatek ručí.   
 

Čl. 4

Oznamovací povinnost

1)      Ubytovatel je povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě do 30 dnů ode dne právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 30 dnů, ode dne faktického zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování.

2)    Při plnění oznamovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.  

Čl. 5

Sazba poplatku Poplatek činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 10,-Kč.Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k pobytu využije.  
 

Čl. 6

Osvobození 1)      Poplatku nepodléhají: a)      osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci, b)  osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti (výchovné).  
 

Čl. 7

Splatnost poplatku. 1)      Ubytovatel poplatek odvádí správci poplatku měsíčně, nejpozději do desátého dne následujícího měsíce kalendářního roku.       

Hlava II

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl.8

Předmět poplatku 1)  Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových  a televizních děl.Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní  a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.  
 

Čl. 9

Veřejné prostranstvíVeřejným prostranstvím jsou plochy p.č.514/1,. 513/1, 512/1, 513/2, 514/2, 324/1, 324/2, 526, 527, 511/1 a st.77 v k.ú. Kadov u Sněžného dle přílohy č. 1 této vyhlášky.  
 

Čl.10

PoplatníkPoplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.8.  
 

Čl.11

Oznamovací povinnost  1)  Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 2 dny je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.  2)  Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku do 2 dnů a nahlásit rozsah záboru veřejného prostranství v m2. 3) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen správci poplatku sdělit jméno, příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo,  datum narození nebo IČ. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.  
 

Čl.12

Vznik a zánik poplatkové povinnosti Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 8 až do dne, kdy toto užívání skončilo.   
 

Čl. 13

Sazba poplatku 1) Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství: 
 za umístění skládek………………………………………….…  10 Kč     
za umístění stavebních zařízení…………………......................   10 Kč
     
za vyhrazení trvalého parkovacího místa…………………....…  10 Kč
     
za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje…....... 100,-Kč
za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb…......…10,-Kč
za umístění reklamních zařízení……………………………... ... 10,-Kč
za umístění a provoz lunaparků a jiných obdnobných atrakcí……….10,- Kč  
 

Čl.14

Osvobození od poplatku  1) Poplatku nepodléhá:  a)      vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou,  b)      umístění stavebního zařízení pro místní občany,c)      umístění skládek (stavebního materiálu, dřevo…) pro místní občany.  
 

Čl. 15

Splatnost poplatku  1) Poplatek je splatný:  a)      při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 2 dny nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato. b)      při užívání veřejného prostranství po dobu  delší než 2 dny nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.   

ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení

 

Čl.16

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit   až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku opakovaně uložit pokutu podle ustanovení § 37 a § 37a  zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. Čl. 171)      Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit, nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.2)      Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně vyrozuměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději  do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Čl. 18Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka z důvodu odstranění  tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.  

ČÁST ČTVRTÁ  
Čl. 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.